KLAZULA INFORMACYJNA
    DLA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW
 

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Dz. Urz. UE L119 s. 1) dalej zwanym „RODO” podajemy do wiadomości, że:

1.      Administrator ochrony danych osobowych:

Administratorem Danych Osobowych ,  zwanym  dalej  ADO, pozyskanych od Pana/Pani danych osobowych  jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych spółka z o.o  z siedzibą w Żaganiu przy ul. Nowogródzkiej  2, 68-100 Żagań

a)        KRS: 00001333338                                                              Nr tel: +48 68 477 29 40 – sekretariat

b)       NIP: 924-10-03-861                                                                     

 

2.        Cele przetwarzania ochrony danych osobowych:

Przetwarzanie pozyskanych od Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie celem:

Realizacji  umów i zleceń zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 13 września 1996 r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.30) celem zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , oraz odpadów wielkogabarytowych, gruzu, a także innych usług świadczenia

innych usług związanych z naszą działalnością.

 

3.     Okres przechowywania danych osobowych:

a)     Pani/Pana* dane osobowe w związku z dostarczeniem odpadów będą przechowywane przez okres 6  lat od końca roku kalendarzowego, w których  dostarczyliście Państwo takie odpady,  a w przypadku  powstania jakichkolwiek  spraw spornych na tle zawartych umów,  6 lat od końca roku  w którym  takie sprawy sporne zostały prawomocnie zakończone.  

4.     Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom, z  którymi administrator danych osobowych prowadzi okresową, doraźną lub stałą współpracę :

a)      odbiorcy odpadów komunalnych,

b)      burmistrzowi  miasta Żagań lub wójtowi   Gminy wiejskiej Żagań ,

c)      dostawcom oprogramowania informatycznego do zarządzania procesami  kadrowymi, płacowymi, rozliczeniowymi, podatkowymi w zakresie dokonywania przez nich zmian, modyfikacji  i usuwania awarii  tych programów,

d)     podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie niezbędnym do zapewnienia ADO doraźnej lub bieżącej obsługi teleinformatycznej systemów informatycznych,  w których zamieszczone są takie dane,

e)     audytorom zewnętrznym  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli finansów ADO,

f)      innym  podmiotom  zewnętrznym świadczących na rzecz ADO usługi  księgowe, podatkowe, doradcze,  administracyjne, szkoleniowe lub  techniczne,

g)     agencjom ochrony mienia lub innym podmiotom świadczącym usługi ochroniarskie w  zakresie niezbędnym do dokonania koniecznej zabezpieczenia mienia ADO,

h)     kancelariom prawnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia ADO  bieżącej obsługi prawnej, świadczenia porad prawnych  oraz wydawania opinii prawnych i reprezentowania pracodawcy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym jak również związanych z  postępowaniami kontrolnymi wobec pracodawcy, przedmiotem których są zagadnienia wynikające z realizowania umów o pracę lub rozliczeń podatkowych.

i)         Straży Miejskiej w Żaganiu

  

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu* następujące prawa z  tym związane:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopi, prawo do usunięcia i  ograniczenia w zakresie nie naruszającym prawnych obowiązków pracodawcy,  a także  sprostowania informacji wobec przetwarzania danych osobowych – art. 13 ust. 2 lit. b RODO,

b)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – dane osobowe po wniesieniu sprzeciwu nie będą przetwarzane przez administratora danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, w których administrator danych osobowych wykaże, iż przetwarzanie danych osobowych będzie miało ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów , praw oraz wolności  lub przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 13 ust. 2 lit. b RODO,

c)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust.2 lit. d RODO

Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże przetwarzanie danych osobowych jest to niezbędne do zawarcia, realizacji i rozliczenia  umowy  odbioru odpadów i innych usług.