Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu

          Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu.

Status: rozstrzygnięty
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Nr UZP: 522509-N-2020
Ogłoszono dnia: 11.03.2020r. 
Termin składania ofert: 20.03.2020r. godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 20.03.2020r. godz. 14:10

Załączniki:

Ogłoszenie
00 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
01 – załącznik nr 1 do SIWZ – wykluczenie
02 – załącznik nr 2 do SIWZ – warunki
03 – załącznik nr 3 do SIWZ – grupa kapitałowa
04 – załącznik nr 4 do SIWZ – zobowiązanie
05 – załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty
06 – zał. nr 6 – LOGO MPO

Strona ogłoszenia w UZP:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=133482d3-a832-400f-9d2e-a84a5de963c1

 

Dodano 23.03.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano 02.04.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty