Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego z zabudową typu bramowiec.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego z zabudową typu bramowiec.

Status: rozstrzygnięty
Tryb: nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Finansowanie: leasing operacyjny z opcją wykupu
Nr UZP: 614317-N-2019
Ogłoszono dnia: 24-10-2019r.
Termin składania ofert: 06-11-2019r , godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   06-11-2019r , godz.10:10

Załączniki:

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków istotnych dla zamówienia

01 – załącznik nr 1 do SIWZ – wykluczenie

02 – załącznik nr 2 do SIWZ – warunki

03 – załącznik nr 3 do SIWZ – grupa kapitałowa

04 – załącznik nr 4 do SIWZ – zobowiązanie

05 – załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty

Strona ogłoszenia BZP:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83d05080-feb2-44c0-ad8e-fd6cd9f02873


Dodano 31 października 2019 :

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na zapytania

zał. nr 1 do pytań – F0 I ZA III KWARTAŁ

zał. nr 2 do pytań – Bilans 2018

zał. nr 3 do pytań -Rachunek zysków i strat 2018

zał. nr 4 do pytań – Formy Finansowania Majątku

—————————————————————–

Dodano 13 listopada 2019 :

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 19 listopada 2019 :

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty