Dostawa używanych pojemników na odpady do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę używanych pojemników na odpady do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu.

Status:  rozstrzygnięty
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Nr UZP: 516299-N-2020
Ogłoszono dnia: 25.02.2020r.
Termin składania ofert: 06.03.2020r., godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 06.03.2020r., godz. 14:10

Załączniki:
Ogłoszenie
00 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
01 – załącznik nr 1 do SIWZ – wykluczenie
02 – załącznik nr 2 do SIWZ – warunki
03 – załącznik nr 3 do SIWZ – grupa kapitałowa
04 – załącznik nr 4 do SIWZ – zobowiązanie
05 – załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty

Strona ogłoszenia UZP:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f681f861-23fc-47eb-8e75-7ca38d675700

 

Dodano 28.02.2020r.

Zawiadomienie o zamieszczeniu poprawionego formularza ofertowego

05 – załącznik nr 5 do SIWZ – POPRAWIONY Formularz oferty

Dodano 09.03.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano 13.03.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty