Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę paliwa dla pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Status:  rozstrzygnięty
Tryb: nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Nr UZP: 508317-N-2020
Ogłoszono dnia: 31-01-2020r.
Termin składania ofert: 13-02-2020r , godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 13-02-2020r , godz.10:10

Załączniki:

SIWZ
01 – załącznik nr 1 do SIWZ – wykluczenie
02 – załącznik nr 2 do SIWZ – warunki
03 – załącznik nr 3 do SIWZ – grupa kapitałowa
04 – Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz stacji paliw
05 – załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie
06 – załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz oferty
07 – załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO

Ogłoszenie UZP
Ogłoszenie nr 508317
Strona ogłoszenia UZP
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=526f3256-97f9-4f1b-a259-0bbe3118ae3b

Dodano 10.02.2020r.
Pytania i wyjaśnieniia do SIWZ

Dodano 14.02.2020r.
Informacja z otwarcia ofert

Dodano 25.02.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty