Ogłoszenie w sprawie wyboru uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MPOiRD sp.z o.o. za rok obrotowy 2022.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MPOiRD Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022.

Uchwała 16/2022 Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu z dnia 16 listopada 2022 roku.

w sprawie wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2022.

Rada Nadzorcza działając na podstawie   § 25 b punkt 2, umowy Spółki uchwala co następuje :

  1. Po analizie przedłożonych przez Zarząd ofert firm audytorskich , do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, Rada Nadzorcza wybiera firmę FEHU GLOBAL AUDYT sp. z o.o. ul. Warszawska 40/2A ;40-008 Katowice.
  2. Wykonanie uchwały powierza do realizacji Zarządu Spółki
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie podjęto w trybie jawnym :

Ilość obecnych osób : 3

Ilość głosów: „za”: 3

Ilość głosów: „przeciw”: 0

Ilość głosów: „ wstrzymujących się”: 0

 

MPOiRD Sp. z o.o. w Żaganiu

Żagań, dnia 17.11.2022r.